Përmbaruesit privatë trajnohen mbi përmbarimin e vendimeve të arbitrazhit dhe akteve të ndërmjetësimit

Oda e Përmbaruesve Privat, ka organizuar trajnim me temat: “Përmbarimi i Vendimeve të Arbitrazhit” dhe “Përmbarimi i Akteve të Ndërmjetsimit” Trajnimi është mbajtur më dt. 23.11.2019, në ambientet e Hotel Roadside, në trajnim morën pjesë : Sylejman Nuredini (Kryetar i Tribunalit të Arbitrazhit në Odën Ekonomike të Kosovës) si dhe Faton Morina (Ndërmjetësues) dhe zt. Muhamet Bytyqi (Ndërrmjetësues)

Add your Comment