Deklartë për media lidhur me supendimin e Përmbaruesit Privat Irfan Kërçagu !