Izvršni odbor

Izvršni odbor Komore privatnih izvršitelja pred 7 članova. Njime predsedava predsednik Odbora, a u njegovom odsustvu zamenik. Predsedavajući. 

Članovi Izvršnog odbora Komore privatnih izvršitelja su:  

 1. Arben Gashi – predsednik 
 1. Destan Bujupaj – član  
 1. Kushtrim Musa – član  
 1. Rušit Hodža – član,  
 1. Sheremet Livoreka – član  
 1. Zija Bala – član, i  
 1. Arsim Bajraktari – član 

Izvršni odbor ima nadležnosti da: 

 • Bira se za predsednika Izvršnog odbora iz reda članova;  
 • Predlaže izradu statuta i drugih opštih akata Komore;  
 • Priprema sednice Skupštine Komore i sprovodi odluke Skupštine Komore;  
 • Stara se o poslovanju Komore;  
 • Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom Komore.  

Upravni odbor svake godine sačinjava izveštaj o radu Skupštine Komore. Ovaj izveštaj dostavlja se ministru najkasnije do 31. marta svake godine. Svake godine objavljuje svoju politiku finansiranja i budžet za narednu finansijsku godinu sa objašnjenjima i šalje ove dokumente Skupštini na usvajanje.  

Sastav Izvršnog odbora 

Izvršni odbor od nekoliko do najmanje više (7) članova Sastav odbora što je više moguće da odražava proporciju unutar skupštine između privatnih izvršitelja i privatnih zamenika. Predsedavajući i njegov zamenik moraju biti privatni izvršitelji. Članovi se imenuju na period od tri (3) godine i nakon ostavke imaju pravo da ponovo budu birani na određeni period.