Savet za reviziju

Savet za reviziju ima tri (3) člana, sa mandatom od tri (3) godine.  

Savet za reviziju iz:  

Ilmi Miftaraj, predsedavajući  

Valdrin Beka – član, 

Ilir Mulhadža – član.  

Savet za reviziju vrši reviziju zakonitosti rada i finansijskog poslovanja Komore. Savjet za reviziju za svoj rad odgovara Skupštini Komore. Kada Savet za reviziju utvrdi povredu statuta, podzakonskih akata ili odluka Skupštine Komore, sačinjava izveštaj i dostavlja ga Izvršnom odboru ili Skupštini Komore. Savet za kontrolu nadležnosti i ovlašćenja zakona i ovog statuta. Svi organi Komore su dužni da Savetu obezbede uslove za povezivanje sa vršenjem kontrole. Savet je dužan da jednom godišnje podnosi samome sebi izveštaj o postupanju Statuta i drugih akata Komore kao io materijalima i rashodima, prilikom usvajanja različitih izveštaja i programa za prethodnu godinu i računa. finale Veća. Članovi Saveta između sebe biraju predsednika Saveta koji saziva i predsedava sednicama Saveta. Zapisnik o izvršenoj kontroli ili sednici Saveta. Zapisnik potpisuju svi članovi Saveta. Članovi Saveta ne mogu biti istovremeno i ostali članovi Komore, organa Skupštine. Na sednicama Saveta, po mišljenju predsednika Saveta, učestvuju i druga lica. Drugi savet može obavljati i druge poslove koji su mu povereni ovim Statutom, a koje mu poverava Skupština Komore.