Autorizimet e Përmbaruesve

Sipas procedurës përmbarimore, përmbaruesi i ligjit privat në procedurën e caktimit dhe të përgjegjësit të përmbarimit të këtyre autorizimeve:

 • urdhër urdhër përmbarim dhe zbaton përmbarimin në pajtim me autorizimet e tij;
 • pranon dhe vepron sipas propozimeve për kërkesën dhe për propozimin për të kërkuar, si dhe caktimin e kërkesës për kreditimin e tyre nëse nuk ka ndonjë kërkesë;
 • të dorëzojë urdhra, akte, dhe shkresa;
 • të identifikojë palët dhe ndërhyrjet në procedurën përmbarimore;
 • të mbledhë të lidhur për gjendjen e pasurore të debitorit;
 • të nxjerrë, përpilojë procesverbale, kërkesa dhe të tjera zyrtare në pajtim me autorizimet e konkluzione me këtë ligj;
 • të kryejë regjistrimin, kryerjen e pronës, sekuestrimin dhe shitjen e pasurisë së luajtshme dhe të pasurisë mbinë e paluajtshme;
 • të ruajë pasurinë e regjistruar dhe të qëndrueshme të debitorit, urdhërojë transferimin e pronësisë dhe kryejë ndarjen e pasurisë dhe mjeteve të tjera monetare të realizuara me shitjen e pasurisë;
 • të kryejë zhvendosjen dhe veprimet e tjera përmbarimore për qëllime të përmbarimit në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore;
 • sipas kërkesave të debitorit apo kreditorit, përmbaruesi privat ndërmjetësimit ndërmjet tire për qëllimet e të dhënave të saj;
 • të pranoj dhe transferoj mjete monetare në pajtim me këtë ligj;
 • të mbajë dëshmi të rasteve në të cilat ai vepron në pajtim me kërkesat e Ministrisë;
 • të akuzuarit me të tjera si parashikohet kjo ligj te nxjerra ne të ketë ligji.