Vizioni

Vizioni ynë është që zbatimi i vendimeve në Kosovë të shërbejë si shembull kryesor në rajon dhe Evropë i qeverisjes efektive në zbatimin e vendimeve duke kontribuar për sundimin më të mirë të ligjit dhe qasjen në drejtësi. Në këtë aspekt, Dhoma e Përmbaruesve Privatë është aktor kyç në sistemin e drejtësisë dhe gjyqësorit të Kosovës, si dhe profesionalizmin e përmbaruesve privatë dhe cilësinë e drejtësisë, duke garantuar mbrojtjen e interesit të publikut.

Misioni

Misioni ynë është të zhvillojmë dhe menaxhojmë profesionin e përmbarimit në mënyrë që ai të shihet si i besueshëm, i besueshëm dhe duke ofruar një shërbim të vlefshëm publik.

Autorizuesit e Zbatimit

Sipas ligjit për procedurën përmbarimore Përmbaruesi Privat në grup dhe ekzekutimin e procedurës përmbarimore ka këto autorizime

Kërkesa për vërtetim

Duke marr në konsideratë natyrën e procedurës përmbarimore, mund të ndodh që shpesh palët të kenë nevojë që të dëshmojnë para institucioneve tjera se nuk janë palë në Procedurë Përmbarimore, gjegjësisht të paraqesin dëshmi se bizneset e tyre apo ata si individ nuk kanë detyrime, përkatësisht nuk janë si debitor në procedurë përmbarimore. Për këtë arsye palet mund të drejtohen në Odën e Përmbaruesve Privat për tu paisur me vertëtime të tilla, mu për faktin se tashmë të gjitha lëndët sipas LPP-së ekzekutohen nga Përmbaruesit Privat, përveç lëndëve që kanë të bëjnë me kthimin e punëtoreve në punë dhe atyre familjare.

Shkarko Formën

Forma e Ankesës

Aktivitetet e Përmbaruesve Privat janë të rregulluara me ligj kështu që ata/ato janë të kufizuar që në mënyrë strikte ti përmbahen dispozitave ligjore. Duke marr në konsideratë natyrën e procedurës përmbarimore, pakënaqësitë e debitorëve dhe palëve tjera për Përmbaruesit Privat, mund të ndodh që shpesh ata të paraqesin ankesa kundër veprimeve dhe sjelljeve të Përmbaruesve Privat. Oda trajton me kujdes dhe në mënyrë të duhur të gjitha këto ankesa, përmes dhënies së sqarimeve të duhura palës që ka paraqitur ankesën në Odë lidhur me veprimet e caktuara të Përmbaruesve Privat.

Shkarko Formën

Institucionet

Front Title

Back Title

Kontrata e zbatimit të ligjit

Front Title

Back Title

Mbeshtetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokateve

Front Title

Back Title

Ministria e Drejtësisë

Front Title

Back Title

Banka Qendrore e Kosovës

Front Title

Back Title

Oda e Avokatëve të Kosovës

 

Front Title

Back Title

Oda e Notereve të Kosovës

Memorandumet e Bashkëpunimit

Për drejtësinë

Na kontaktoni