Kryetari

Odën e lartën dhe e prezanton Kryetari i Odës. Kyetari i Odës zgjidhet nga Bordi Ekzekutiv i Odës dhe kujdeset që puna në Odë të kryehet në pajtim me dispozitën ligjore, statutin e Odës dhe aktet e tjera të Odës. Ka kompetenca që të nxjerrë vendime, udhëzime dhe urdhëra, në vendimet për vendimet e Kuvendit, Bordit dhe të Komisionit Disiplinor, si dhe vendimet e Ministrisë së Drejtësisë. Kryetari i Odës kryeson mbledhjet e Kuvendit të Odës dhe udhëheq me mbledhjet e Bordit Ekzekutiv të Odës. 


Kryetar i Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës   (Janar 2024 – Janar 2027)

Emri dhe Mbiemri: Isa Shala

Adresa: Bulevardi ” Bill Klintron” hy.270, nr.2

E-maili: [email protected]/ [email protected]

Tel: 044/254/460

Kryetarët e mëhershëm

Kryetarja e Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës (Janar 2015 – Janar 2018)

Emri dhe Mbiemri: Emine SHERIFI-LUBENIQI

Adresa: Rr.”Bulevardi i Dëshmorëve” Hyrja 58-B, kati I, nr. 3

E-maili: [email protected]
                           
Tel: 049/208-600 | 038/712-712

Kryetar i Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës   (Janar 2018 – Janar 2021 dhe Janar 2021 – Janar 2024)
Emri dhe Mbiemri: Arben Gashi

Adresa: Rr.”Agim Ramadani”, Aktashi 2, Kati I, nr. 9

E-maili: [email protected]

Tel: 049/425-100 | 038/712-385