Bordi Ekzekutiv

Bordi Ekzekut i Odës së Përmbaruesve Privat para 7 anëtarëve. Kryesohent nga kryetari i Bordit, e në munges të tij/saj nga zv. kryetar. 

Anëtarët e Bodrdit Ekzekutiv të Odës së Përmbaruesve Privat janë: 

 1. Isa Shala – Kryetar
 2. Mehdi Reshani – Zv.Kryetar
 3. Saranda Rexhepi– Anëtare
 4. Gëzim Gjoshi – Anëtar,
 5. Sheremet Livoreka – Anëtar
 6. Driton Govori – Anëtar, dhe
 7.  Sefer Arifi – Anëtar, 

Bordi Ekzekutiv ka kompetenca për të:

 • Zgjedhur Kryetarin e Bordit Ekzekutiv nga radhët e anëtarëve të vet;
 • Propozimi i hartimit të statutit dhe akteve të tjera të përgjithshme të Odës;
 • Përgatit seancat e Kuvendit të Odës dhe zbaton vendimet e Kuvendit të Odës;
 • Kujdeset për afarizmin e Odës;
 • Vendos për çështjet tjera në pajtim me ligjin dhe statutin e Odës.

Çdo vit Bordi përpilon një raport për aktivitetet e Kuvendit të Odës. Ky raport t’ia përcjell Ministrit jo më vonë se 31 Mars të secilit vit.

Çdo vit Bordipilon politikën e tij për financimin dhe buxhetin për vitin e ardhshëm financiar me shënime sqaruese dhe i dërgon këto dokumente Kuvendit për miratim.

Përbërja e Bordit Ekzekutiv

Bordi Ekzekutiv disa nga një numër tek së paku më shumë (7) anëtarë.

Përbërja e bordit sa më shumë që është e mundur të pasqyrohet përpjestimi në kuadër të kuvendit ndërmjet përmbaruesve privatë dhe zëvendësuesve privatë.

Kryesuesi dhe zëvendësuesi i tij duhet të gjithë përmbarues privat.

Anëtarët emërohen mandat tre (3) vjeçar dhe pas dorëheqjes kanë të drejtë për riemërim edhe një herë për një periudhë.