Këshilli i Kontrollit

Këshilli i Kontrollit ka tre (3) anëtar, me mandat prej tre (3) vjetëve.

Këshilli i Kontrollit nga:

  1. Enis Hoxha, Kryetar
  2. Kushtrim Musa – Anëtar,
  3. Besnik Aliu – Anëtar,

Këshilli i Kontrollit kryen kontrollin e ligjshmërisë së punës dhe afarizmit financiar të Odës.

Këshilli Kontrollit për aktivitetin e tij i përgjigjet Kuvendit të Odës.

Kur Këshilli i Kontrollit gjen shkelje të statutit, akteve nënligjore apo vendimeve të Kuvendit të Odës, ai përpilon raport dhe t’ia prezanton Bordit Ekzekutiv respektivisht Kuvendit të Odës.

Këshilli i Kontrollit të Kompencave dhe Autorizimeve të Ligj dhe këtë Statut.

Të gjitha organet e Odës janë të obliguara që Këshillit të Sigurojnë kushtet për të lidhur me ushtrimet e kontrollit.

Këshilli është i obliguar që Kuvendi të paraqesë raportin për vetë, për veprimet e Statutit dhe të akteve të tjera të Odës si dhe për materialet dhe shpenzimet e një herë në vit, me rastin e miratimit të raporteve dhe programeve të ndryshme për vitin paraprak dhe llogarinë përfundimtare të Odës.

Anëtarët e Këshillit, nga radhët e veta, zgjedhin kryetarin e Këshillit i cili thërret dhe i kryeson mbledhjet e Këshillit.

Për kontrollin e ushtruar apo të mbledhjes së Këshillit të mbajtur procesverbali. Procesverbalin e nënshkruajnë të gjithë anëtarët e Këshillit.

Anëtarët e Këshillit nuk mund të jenë të gjithë në të njëjtën kohë edhe anëtarët e tjerë të Odës organit me të Kuvendit.

Në mbledhjet e Këshillit marrin pjesë edhe personat e tjerë sipas mendimit të kryetarit të Këshillit.

Këshilli tjetër punëve të theksuara në këtë Statut mund të kryej edhe punë të tjera të cilat Kuvendi i Odës ia beson.