Kuvendi

Kuvendi i Odës punon nga të gjithë përmbaruesit privat dhe zëvendësit e përmbaruesve privat të regjistruar në Ministrinë e Regjistrit.

Kuvendi i Odës është kompetent për:

  • Nxjerrjen e statutit të Odës, rregullave të procedurave të përmbaruesve privatë dhe akteve të tjera të përgjithshme të Odës;
  • Përzgjedhjen e anëtarëve të Bordit Ekzekutiv dhe anëtarëve të tjerë të Odës;
  • Vendosni për shumë të lirë të anëtarëve të saj dhe të lirës së saj;
  • Vendos për çështjet e qeverisë me këtë ligj dhe statutin e Odës.

Mbledhja e Kuvendit të Odës

Kuvendi i rregullt i mban një herë në vit, dhe atë gjatë tre muajve të parë të secilit vit kalendarik.

Kuvendi sipas nevojës mund të mbaj edhe mbledhjet e mbledhura. Mbledhjet e gjithë mund të thirrën me:

  • Iniciativë të Kryetarit të Odës;
  • Vendim të Bordit Ekzekutiv të Odës;
  • Kërkesën e 1/3 (një e treta) e anëtarëve të Odës;

Mbledhja e Kuvendit përgatitet nga Bordi Ekzekutiv i Odës, duke bërë njoftimin me shkrim për të gjithë anëtarët e Odës sa i përket kohës, vendit dhe agjendës së Kuvendit, të mbajtur 2 (dy) javë përpara.

Anëtarët e Odës duhet të marrin pjesë personalisht në mbledhjet e Kuvendit.

Pjesëmarrja në Kuvend është e detyrueshme, në rast të anëtarësimit, anëtarëve, obligohen që të paraqesin arsyetimin e fotografive të tire me shkrim Kryesuesit e Kuvendit.

Në ft mbledhje e Kuvendit mund të jenë edhe mysafirë.

Kuvendi i hap dhe i drejton Kryetarit të Odës në cilësinë e Kryesuesve të Kuvendit apo në mbledhjen e tij të zëvendësit të Kryetarit të Bordit Ekzekutiv, ndërsa në ditët e tjera, nga, anëtari më i vjetër i Kuvendit.

Anëtarët e Kuvendit vetë i mbulojnë shtëpinë e tyre në Kuvend.

Për të gjitha mbledhjet e Kuvendit, mbahet procesverbal, i cili shkruan nga Kryesuesi i Kuvendit dhe nga procesi i cili caktohet nga Kryesuesi i Kuvendit. Vendimet arsyetohen në procesverbal vetëm nëse Kuvendi e konsideron të bëjë një gjë të tillë. Me kërkesë të anëtarëve të Odës që mban opinion kundërshtues sa i përket një vendimi të miratuar në Kuvend, përmbajtja e opinionit kundërshtues do të shënohet në procesverbal.

Procesverbali i Kuvendit të dërgohet të gjithë anëtarëve të Odës dhe Ministrisë së Drejtësisë.

Miratimi i vendimeve të Kuvendit

Kuvendi kuorumin është i nevojshëm nëse 2/3 (dy të tretat) e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Odës janë në Kuvend.

Vendimet e Kuvendit të miratohen me familjen e tyre të votës.

Në rast të numrit të njëjtë të votave për dhe kundër lidhjeve me vendimet e Kuvendit, ato vendime konsiderohen të aprovuara, në rast të zgjedhjeve për organet e Odës.

Anëtari i Odës do të votojë në rast se çështja për atë që do të bëjë të marrë vendimin që të bëjë me mua, në organin nuk në rast të zgjedhjeve në një pjesë të Odës.

Vendimet e Kuvendit si rregullohen me votim publik, miratimi i votimit për zgjedhjen e të gjitha organeve të Odës apo me kërkesën e të njëjtës ¼ (një e katërta) të anëtarëve të Kuvendit.