Shërbimi Profesional

Punët profesionale dhe punët e tjera administrative-teknike të Odës dhe kryen Shërbimin profesional të Odës.

Me Shërbimin Profesional udhëheq Drejtoreshë e Shërbimit Profesional.

Fushëveprimi i punës, detyrat e punës, numri i të punësuarve, kushtet për punë, të ardhurat, të drejtat dhe detyrat për punët e veçanta të punës së caktuar dhe rregullohen në pajtim me dispozitat ligjore të punës dhe të nevojave të Odës me akt të veçantë të asaj që është nxjerr Bordi, sipas propozimit të Kryetarit.

Drejtoreshë e Shërbimit Profesional

Emri dhe mbiemri:  

Adresa:   ”Perandori Justinian” 3/2. 10.000 Prishtinë-Kosovë

 E-maili:  

Tel: