Trajnimi i Mbikëqyrjes së ligjshmërisë së punës dhe inspektimit të Përmbaruesve

Më 03 dhjetor 2020 Akademia e Drejtësisë në bashkëpunim me Odën e Përmbaruesve Privat të Kosovës, në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme të realizuara në platformën Zoom me temën “Mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës dhe inspektimit të përmbaruesve”.

Trajnues i punon në këtë trajnim është znj. Feride Podvorica, Eksperte në fushën e përmbarimit.

Siguria është avancimi i njohurive dhe rolit që lidhen me mua në aktivitetet e autorizimeve për inspektimin e përmbaruesve privatë.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar, me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të trajnimit janë përmbarues privat nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Add your Comment